|  | 

Mieszkanie

Oferty nieruchomości

Nieruchomości w Rzeszowie Jeśli zbywca jest współspadkobiercą nieruchomości, wówczas do chwili zakończenia podziału spadku i zapadnięcia rozstrzygnięć dotyczących nieruchomości nie może on sprzedać wydzielonej jej części. Może jedynie dysponować swoim udziałem w spadku i tylko taki abstrakcyjny składnik majątkowy może być przedmiotem umowy kupna-sprzedaży.
Nieruchomości w Rzeszowie Z dokumentów tych wynikać będzie następstwo prawne po spadkodawcy oraz tytuł prawny do nieruchomości Rzeszów. Kupujący musi wówczas pamiętać, że sprzedający spadkobierca przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność takiej nieruchomości Rzeszów musi uregulować podatek od spadku. Po zapłaceniu podatku właściwy urząd skarbowy wydaje zaświadczenie zezwalające na ujawnienie w księdze wieczystej nabytych praw majątkowych.
Nieruchomości w Rzeszowie Informacja o terenie traci ważność, jeżeli inwestor w ciągu 3 miesięcy od daty jej wydania nie przedstawi wniosku o ustalenie miejsca i warunków realizacji inwestycji lub wniosku o zatwierdzenie planu realizacyjnego inwestycji.
Nieruchomości w Rzeszowie Gdy nieruchomość jest spadkiem i spadkobierca zamierza ją sprzedać, a nie jest wpisany do księgi wieczystej jako jej właściciel, musi on przedstawić stosowne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku i o podziale spadku, ewentualnie umowę notarialną dzielącą spadek.
Działki Rzeszów Na życzenie kupującego sprzedający powinien także przedstawić informację o terenie, wydawaną przez urząd gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości Rzeszów. Z niej nabywca dowie się, czy działka położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe czy też na terenie użytkowanym rolniczo – mieszkania rzeszów.
Nieruchomości w Rzeszowie Należą do nich wyciągi z tabel likwidacyjnych, dokumenty z ewidencji gruntów i budynków. Niejednokrotnie różne dowody własności nie usuwają wszystkich wątpliwości co do uprawnień zbywcy do rozporządzania nieruchomością. W związku z tym dla dobra kupującego ustaliła się praktyka notarialna polegająca na tym, że zbywca nieruchomości nie mającej urządzonej księgi wieczystej powinien najpierw założyć księgę wieczystą. Bez tego notariusz nie dokona czynności notarialnej.
Nieruchomości w Rzeszowie Jeśli nieruchomość stanowi składnik majątku wspólnego małżonków a jest to sytuacja powszechna należy zwrócić uwagę na obecność przy sprzedaży obojga właścicieli. Dopóki bowiem trwa ustawowa wspólność małżeńska, dopóty jeden z małżonków nie może sam rozporządzać swoim udziałem we wspólnym prawie własności – domy rzeszów.
Działki Rzeszów Jeżeli okaże się, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej nie jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym, zawarcie notarialnej umowy kupna-sprzedaży będzie możliwe dopiero po uzgodnieniu treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym.

oferty-nieruchomosci

ABOUT THE AUTHOR

Zobacz także:

  • Świadectwa charakterystyki energetycznej

    Świadectwa charakterystyki energetycznej

    Świadectwa charakterystyki energetycznej   Od początku 2009 roku zaczęły obowiązywać w Polsce świadectwa energetyczne. Jest to efekt unijnej Dyrektywy 2002/91/WE, która nakłada obowiązek uzyskiwania takich dokumentów przez wszystkie nowo wybudowane domy jednorodzinne. Świadectwo energetyczne to dokument określający jakość domu czy mieszkania pod względem zużycia energii rocznej, czyli podający wartość energii wyrażonej w kWh/m2/rok niezbędnej do

  • Ściany trójwarstwowe

    Ściany trójwarstwowe

    Ściany trójwarstwowe To najczęściej najdroższa i wymagająca najwięcej czasu technologia budowy ścian zewnętrznych. Ściana trójwarstwowa składa się z warstwy nośnej, która odpowiada za wytrzymałość konstrukcji, warstwy ocieplenia, która zapewnia odpowiednie parametry cieplne i warstwy osłonowej, która chroni poprzednie warstwy przed działaniem czynników atmosferycznych. Koszty budowy są często znacznie wyższe niż w przypadku ścian jedno lub