|  | 

Mieszkanie

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

 

Od początku 2009 roku zaczęły obowiązywać w Polsce świadectwa energetyczne. Jest to efekt unijnej Dyrektywy 2002/91/WE, która nakłada obowiązek uzyskiwania takich dokumentów przez wszystkie nowo wybudowane domy jednorodzinne.

Świadectwo energetyczne to dokument określający jakość domu czy mieszkania pod względem zużycia energii rocznej, czyli podający wartość energii wyrażonej w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Natomiast audyt energetyczny ma na celu wskazanie również ewentualnych modernizacji, które sprawią, że zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na ciepło, a tym samym ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Projekty domów w części opisowej posiadają informację o wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło budynku. Realizowane domy jednorodzinne powinny więc dostosowywać technologię, parametry materiałów budowlanych i izolacyjnych do założeń, które w projekcie określił architekt, zakładając nowoczesne rozwiązania, zgodne z obowiązującym prawem.

Szczególnie jest to ważne w przypadku, gdy budowane są projekty domów energooszczędnych, które z założenia wartość zapotrzebowania na ciepło powinny mieć niższą niż normatywna.

Oprócz nowych domów, certyfikacją są objęte istniejące budynki lub lokale sprzedawane lub wynajmowane. Świadectwo energetyczne nie jest tylko obowiązkowe dla budynków:

podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

swiadectwo energetyczne Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne może wystawić wyłącznie osoba do tego uprawniona, nie może być nią właściciel lub zarządca nieruchomości. Świadectwo wystawi osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej lub która odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Ponadto ukończyła studia magisterskie lub studia inżynierskie kierunkowe, oraz nie była karana za m.in. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Uzyskane świadectwo ważne jest przez 10 lat. Ale jeśli w tym czasie domy jednorodzinne czy mieszkania zostaną poddane termomodernizacji zmieniającej standard energetyczny nieruchomości, właściciel zobowiązany jest uzyskać aktualne świadectwo.

Domy energooszczędne to temat, który już na stałe zagościł wśród osób budujących swój dom. Inwestorzy nie przechodzą obojętnie obok prowadzonych dysput i analiz, dotyczących przyszłości budownictwa. Są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie niosą za sobą tradycyjne technologie i ich negatywnego wpływu na środowisko, a także zdają sobie sprawę z oszczędności, jakie przynieść może energooszczędne budownictwo. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło to relatywnie niższe rachunki za ogrzewanie. Eksperci twierdzą, że dom energooszczędny to 20 do 60% oszczędności.

Większemu zainteresowaniu budownictwem energooszczędnym i uzyskaniu ?dobrego wyniku? na świadectwie energetycznym sprzyja kolejna dyrektywa unijna, zapowiadająca, że od 2021 roku czyli już za 10 lat, wszystkie nowo realizowane projekty domów będą musiały być już energooszczędne, a te istniejące ? spełniać przynajmniej podstawy energooszczędności. Inwestycja dziś w budowę domu zgodną z ponadnormatywnymi rozwiązaniami uchroni inwestora przed koniecznością kosztownej i uciążliwej termomodernizacji w przyszłości. Szczególnie teraz, gdy termomodernizacja istniejących budynków i wszystkie energooszczędne rozwiązania dla nowych domów są szeroko wspierane przez dofinansowania przez organizacje rządowe i pozarządowe, warto przemyśleć tę inwestycję.

Świadectwo energetyczne podniesie również wartość rynkową naszej nieruchomości, jeżeli wynikać z niego będzie, że koszty eksploatacji budynku nie są wysokie. Dotychczas osoby, które wystawiały domy na sprzedaż nie mogły udokumentować rzetelnie oceny kosztów użytkowania, a kupujący nabywali ?kota w worku?. Budynek, która ma stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło będzie mógł uzyskać ceny znacznie wyższe niż dom o nieefektywnym zużyciu energii.

swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

ABOUT THE AUTHOR

Zobacz także:

  • Ściany trójwarstwowe

    Ściany trójwarstwowe

    Ściany trójwarstwowe To najczęściej najdroższa i wymagająca najwięcej czasu technologia budowy ścian zewnętrznych. Ściana trójwarstwowa składa się z warstwy nośnej, która odpowiada za wytrzymałość konstrukcji, warstwy ocieplenia, która zapewnia odpowiednie parametry cieplne i warstwy osłonowej, która chroni poprzednie warstwy przed działaniem czynników atmosferycznych. Koszty budowy są często znacznie wyższe niż w przypadku ścian jedno lub

  • Budowa systemu nadmuchu

    Budowa systemu nadmuchu

    Budowa systemu nadmuchu W poprzednim artykule omówiliśmy zasadę działania ogrzewania nadmuchowego. W tym wpisie przedstawię w skrócie budowę i sterowanie instalacji ogrzewania nadmuchowego. Jeżeli zdecydujemy się na system ogrzewania nadmuchowego w naszym domu, to musimy to już wziąć pod uwagę na etapie projektowania naszego domu. Niestety całe przedsięwzięcie musi być już rozplanowane w trakcie budowy.